Last updated: 08-01-2006

Trang Tài Liệu       home Trang nhà    

Volume 02 Issue 04

Vết Trên Cát

Một đêm nọ, Tôi có một giấc mơ tuyệt vời; Nh́n thấy có vết in của đôi chân.  Đó là vết chân của Thầy Chí Thánh, Nhưng vết chân của tôi th́ không có trên ven mặt bờ, Trái lại có vết in rất lạ hiện ra, Và Tôi hỏi Thầy Chí Thánh,

"Cái ǵ ở đó vậy ?"

"Vết in đó to lớn, tṛn trịa và gọn gàng. Thầy à, vết đó to lắm không thể nào là vết chân được."

"Con à", Ngài nói với giọng sầu năo,

"Ta đă phải một ḿnh bồng ẵm con mất mấy cây số. Ta đă thách đố con đi trong đức tin, Nhưng con đă từ chối và c̣n bắt ta chờ đợi, Con đă không vâng lời, Con không chịu truởng thành, đuờng Đức Tin của con nhất quyết không cầu tiến cho nên lúc Ta mệt mỏi và chán ngán rồi, th́ Ta thẩy con xuống đất và đă để lại vết mông của con. V́ trong cuộc sống tới một lúc nào đó, Người ta sẽ phải phấn đấu, phải trèo cao, Phải vươn lên và phải đứng lên tranh dấu Hoặc ngồi đó để lại vết mông của ḿnh trên cát".

Trong năm mới tôi sẽ thực hiện một việc ǵ mới khác để làm cho đức tin tôi vươn lên?

Ánh Nhiệm - Chuyển Ngữ

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net